Regulamin

Regulamin strony internetowej NamaMama.pl (dalej – Regulamin) ma zastosowanie do osób odwiedzających, które chcą uzyskać dostęp do strony internetowej NamaMama.pl (dalej – Strona) i z niej korzystać. W celu korzystania ze Strony należy przestrzegać poniższego Regulaminu. Jeżeli nie zgadzasz się z powyższym regulaminem oraz polityką prywatności NamaMama.pl, nie powinieneś korzystać ze Strony i jej usług. NamaMama.pl zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany regulaminu korzystania ze Strony oraz jej zawartości w dowolnym czasie. NamaMama.pl zastrzega sobie również prawo do wprowadzania takich zmian, dlatego należy regularnie przeglądać ten dokument na stronie i zwracać uwagę na wszelkie zmiany. Jeśli odwiedzisz Stronę po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian, automatycznie zgadzasz się na zaktualizowany regulamin.

Nieuprawnione korzystanie ze Strony

Użytkownik nie może modyfikować, przekazywać ani sprzedawać żadnych informacji, danych, oprogramowania lub usług uzyskanych z Witryny ani przenosić praw użytkownika na osoby trzecie. Użytkownik nie może korzystać z usług Strony w jakikolwiek obraźliwy lub nielegalny sposób, taki jak wysyłanie niechcianych wiadomości e-mail, wiadomości-śmieci (junk mail), łańcuszków, rozsyłanie niechcianych wiadomości osobom trzecim, używanie fałszywej tożsamości lub fałszywych adresów e-mail lub dostarczanie wprowadzające w błąd informacji o Twojej tożsamości lub źródle wiadomości. Zabrania się wykorzystywania Strony do celów zniesławiających.

Dostęp do zawartości Strony

NamaMama.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do usług świadczonych przez Stronę lub do wprowadzania technicznych lub innych zmian w sposobie działania Strony. NamaMama.pl zastrzega sobie prawo, ale nie obowiązek, do monitorowania wszelkich materiałów zamieszczonych na Stronie i komentowania, przenoszenia lub usuwania takich materiałów, jeśli okaże się, że są one obraźliwe, nielegalne lub w inny sposób naruszają niniejszy Regulamin.

Prawa własności intelektualnej

Niniejsza witryna jest związana i chroniona prawami własności intelektualnej, międzynarodowymi traktatami i umowami dotyczącymi praw własności intelektualnej. Użytkownikowi nie udziela się żadnych pośrednich ani innych praw licencyjnych do korzystania z jakichkolwiek znaków towarowych, wzorów lub elementów chronionych prawem autorskim opublikowanych na stronie NamaMama.pl, a także podobnych elementów należących do jakiejkolwiek osoby trzeciej wymienionej na stronie.

Wykorzystywanie i rozpowszechnianie informacji tekstowych i graficznych zawartych w X na innych stronach internetowych, a także w mediach, bez pisemnej zgody firmy X i właścicieli X jest zabronione. Więcej w dziale Polityka Prywatności.

Odpowiedzialność

Zawartość Strony jest dostarczana „tak jak jest” ”bez jakichkolwiek gwarancji. NamaMama.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w dostępie do Strony . NamaMama.pl w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne szkody, koszty lub utratę zysków poniesione przez użytkownika w wyniku korzystania ze Strony , zarówno bezpośrednie, pośrednie, jak i wtórne.

Strona może zawierać linki do innych stron obsługiwanych przez strony trzecie. NamaMama.pl nie monitoruje aktywnie zawartości tych stron i nie ponosi odpowiedzialności za dokładność udostępnianych treści i informacji lub jakość usług, ani za funkcjonalność tych linków. Klikając w linki promocyjne na stronie, możesz zostać przekierowany na strony internetowe obsługiwane przez strony trzecie. Strona nie ponosi odpowiedzialności za informacje zamieszczone na innych stronach internetowych, nawet jeśli odwiedzający jest kierowany na te strony za pośrednictwem linków zamieszczonych na Stronie. NamaMama.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania zewnętrznych usługodawców. Za transakcje, marketing i materiały na Stronach odpowiada indywidualnie każdy usługodawca. W przypadku wystąpienia szkody, strona winna zobowiązana jest do naprawienia szkody drugiej stronie zgodnie z przepisami prawa Polskiego.

Osoba odwiedzająca Stronę ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Odwiedzający ponosi odpowiedzialność za skutki podania błędnych lub niedokładnych danych w formularzu rejestracyjnym.

Wysyłanie informacji

NamaMama.pl wysyła informacje do Odwiedzającego na podany podczas rejestracji adres e-mail. Dane kontaktowe Strony są wskazane w sekcji Dane kontaktowe. Dane Odwiedzającego przechowywane są zgodnie z ustawą o ochronie prawnej danych osobowych oraz innymi aktami prawnymi regulującymi gromadzenie takich danych. Więcej w dziale Polityka Prywatności.

Subskrypcja Newslettera

Subskrypcje Newslettera są dostępne za pośrednictwem sieci społecznościowych. Jeśli chcesz zrezygnować z subskrypcji, po prostu napisz do nas na adres e-mailowy aleksandras.belousovas@gmail.com, w temacie wpisz „Anuluj Newslettera”, a my usuniemy Twoje dane kontaktowe z naszej bazy danych Odwiedzających.

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności (dalej – Polityka Prywatności) określa zasady i warunki przetwarzania danych osobowych odwiedzających rejestrujących się na stronie internetowej NamaMama.pl.

NamaMama.pl dane osobowe (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), które odwiedzający muszą podać w formularzu rejestracyjnym na NamaMama.pl są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Rzeczpospolitej Polskiej oraz innymi aktami prawnymi regulującymi zbieranie takich danych. Dane odwiedzających będą wykorzystywane do przesyłania informacji informacyjnych i promocyjnych. Zobowiązujemy się nie ujawniać danych osobowych odwiedzających osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Polityce prywatności.

Mamy prawo do zmiany Polityki Prywatności w części lub w całości poprzez zamieszczenie informacji tym na stronie NamaMama.pl. Jeśli korzystasz z usług Strony po zmianie niniejszych warunków, uznaje się, że zaakceptowałeś zmianę warunków.

Jeśli strona NamaMama.pl zawiera linki do stron internetowych innych firm, instytucji, organizacji lub osób prywatnych, nie ponosimy odpowiedzialności za informacje tam zawarte lub działania tam prowadzone, ponieważ nie utrzymujemy, nie kontrolujemy ani nie reprezentujemy tych firm lub osób.

Odwiedzający ma prawo do bezpłatnego uzyskania informacji, zmiany, zablokowania lub usunięcia podanych i zapisanych przez niego danych. Odwiedzający ma prawo do otrzymywania informacji o źródłach i źródłach jego danych osobowych, celu ich przetwarzania, odbiorcach, którym dane są przekazywane i zostały przekazane w ciągu ostatniego roku. Odwiedzający ma prawo do żądania sprostowania, zniszczenia swoich danych osobowych lub wstrzymania, poza przechowywaniem, przetwarzania jego danych osobowych, gdy dane są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa.

Zabrania się wykorzystywania i rozpowszechniania informacji tekstowych i graficznych zawartych w Serwisie na innych stronach internetowych, a także w mediach bez pisemnej zgody firmy AMWAY i właściciela Strony.

Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie nieporozumienia wynikające z wdrażania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia spory będą rozstrzygane zgodnie z prawem Polskim.

Akceptacja regulaminu Strony upoważnia Stronę do kontaktowania się z Odwiedzającym za pomocą dowolnych środków komunikacji (np. poprzez e-mail, telefon, SMS lub inne środki komunikacji, takie jak. Whatsapp, Viber, Facebook Messenger itp.).

Wyrażenie przez Odwiedzającego zgody na subskrypcję newslettera upoważnia Stronę do wykorzystywania danych osobowych Odwiedzającego w celu analizy i poprawy skuteczności reklamy Strony i badań rynkowych, a także w innych celach marketingowych Strony. W takim przypadku wykorzystywane są wyłącznie zdepersonalizowane dane Odwiedzającego.

Dane przekazane przez Odwiedzającego nie są przechowywane dłużej niż do celów przetwarzania lub zgodnie z przepisami prawa, o ile przepisy te przewidują dłuższe przechowywanie danych. Lub do momentu wycofania zgody przez Odwiedzającego.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w Polityce Prywatności Strony.